پرداخت بلیط اتوبوس با اسکن چهره به زودی در بسیاری از کشورها

پرداخت بلیط اتوبوس با اسکن چهره در بسیاری از کشورها

به منظور جلوگیری از بیماریهای واگیر دار همچون کرونا و غیره بسیاری از کشورها در حال جستجو برای استفاده از روشهایی هستند که افراد کمتر با...

ادامه مطلب