کرونا و رعایت اصول بهداشتی دستگاه های حضور و غیاب

کرونا و رعایت اصول بهداشتی دستگاه های حضور و غیاب

با توجه به شیوع بیماری های مسری در کل دنیا به خصوص ویروس کرونا که باعث شده افراد زیادی بیمار شوند و یا جان خود را از دست بدهند.در ادامه...

ادامه مطلب