سیستم کنترل تردد اتاق سرور

لزوم استفاده از دستگاه کنترل تردد برای اتاق سرور

اتاق سرور و دیتا سنتر جزو بخش های مهم هر سازمان و گنجینه اطلاعات است. تردد عمومی در این اتاق ممکن نبوده و تنها افراد خاص و مسئولین اجاز...

ادامه مطلب