عملکرد اثر انگشت در سیستم کنترل تردد

عملکرد اثر انگشت در سیستمهای حضور و غیاب و کنترل تردد

عملکرد اثر انگشت در سیستمهای حضور و غیاب و کنترل تردد ؛ اثر انگشت در اکسس کنترلاثر انگشتها الگوهايي هستند كه توسط خلل و فرج و خطوط روي ...

ادامه مطلب