دستگاه های بیومتریک تشخیص کف دست در فرودگاههای داخلی کشور کره

دستگاه های بیومتریک تشخیص کف دست در فرودگاههای داخلی کشور کره

اولین دستگاه های بیومتریک تشخیص رگ کف دست Fujitsu در سیستم های تایید هویت فرودگاه های کشور کره مستقر و راه اندازی گردید. مسافرانی که پر...

ادامه مطلب